Algemene Voorwaarden TeamGelukT

 

 

(1) TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMGELUKT

 • Deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een klant (Deelnemer) die gebruik maakt van de TeamGelukt Toolbox en anderzijds TeamGelukT (Hierna: TG).
 • Zowel door aanschaf van de Toolbox, alsook door deelname aan een (online)training of bijeenkomst, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT.
 • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 • TG kan deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van TG. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden TeamGelukT verstrekt.

 

(2) OVEREENKOMST

 • Een overeenkomst tussen TG en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, die ontstaat door een (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt Deelnemer een inlognaam en wachtwoord aan voor de online Toolbox van TG.
 • Voor TG ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 • Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TG. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 • Een overeenkomst tussen TG en een Deelnemer bestaat uit: 1 jaar toegang heeft tot de online Toolbox en (online) live bijeenkomsten.

 

(3) TOOLBOX

 • De Toolbox met bijbehorende account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De deelnemer heeft 1 jaar toegang tot de Toolbox vanaf het moment dat de aanmelding bevestigt is en de inloggegevens vertrekt zijn.

 

(4) BETALING & ANNULERING

 • De Toolbox kan worden betaald via een eenmalige factuur.
 • Een Deelnemer kan de aankoop alleen per mail en binnen de wettelijke bedenktijd en voordat de inlogcodes voor de online ToolBox zijn toegekend annuleren. TG bevestigt de annulering per email.

 

(5) AANSPRAKELIJKHEID

 • Met het geven van een training, het aanbieden van de Toolbox, het organiseren van (online) events of het voeren van een adviesgesprek aanvaardt TG een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door TG geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan TG de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. TG noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 • TG is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op een trainingslocatie.
 • TG is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Deelnemer of enige derde van door TG verstrekte informatie (video’s en templates in de Toolbox), geleverde training, georganiseerd event of adviesgesprek.
 • Bij een overeenkomst met betrekking tot een training die uitgevoerd wordt door een externe partner kan TG niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is TG verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. TG neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.

 

(6) WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 • TG respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 • TG gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TG deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 • TG zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 • TG en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 • De verstrekte informatie op de website teamgelukt.nl is bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 • Hoewel TG de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan TG niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van TG sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De website teamgelukt.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TG.

 

(7) INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de Deelnemer verstrekte materialen komen ofwel TG ofwel de TG aangestelde externe partners en trainers toe.
 • Alle door TG in het kader van de training of ToolBox aan de Deelnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Deelnemer of diens organisatie. Het is de Deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de Deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens TG verstrekte informatie (trainingsmateriaal en templates) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij TG daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

(8) ONLINE ACCOUNT

 • Indien de Deelnemer wil deelnemen aan de TeamGelukT Toolbox, dient de Deelnemer een account aan te maken op de website van TG.
 • Voor deelname aan een activiteit van TeamGelukT, geeft de Deelnemer toestemming aan TG om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 • Om in te kunnen loggen op de website dient de Deelnemer zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 • Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

 

(9) KLACHTEN

 • Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van TG zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij TG te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij TG onder vermelding van een omschrijving van de klacht.
 • De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 • TG beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien TG verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 • Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT.

 

(10) GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Van deze Algemene Voorwaarden TeamGelukT kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door TG.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

 


 

Privacy Verklaring TeamGelukT

Laatste update: 16-01-2021

In het kader van de dienstverlening van TeamGelukT worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van onze TeamGelukT activiteiten, bijvoorbeeld deelname aan de Toolbox of een training of het ontvangen van e-mail. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, vragen wij deze afzonderlijk aan je. Je mag je toestemming altijd weer intrekken. Wij verwerken trouwens ook persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt. Bijvoorbeeld wanneer je op onze website het contactformulier invult.

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden we ons natuurlijk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. In deze privacy verklaring lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • Hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren
 • Aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken
 • Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd
 • Welke cookies wij op onze website gebruiken
 • Wat jouw privacyrechten zijn en hoe je een privacyklacht kunt indienen
 • Hoe wij omgaan met wijzigingen van deze privacy policy

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt ten aanzien van deze privacy policy of de data die TeamGelukt over jou heeft opgeslagen richt deze dan per email aan [email protected] 

 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze klanten, potentiële klanten en leveranciers:

 1. Naam en adresgegevens, zoals organisatienaam, naam, adres, postcode en woonplaats. De contactgegevens die wij opvragen zijn zakelijke gegevens. Als je ervoor kiest om je privé gegevens door te geven, dan behandelen we deze hetzelfde als zakelijke gegevens;
 2. Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 3. Gegevens nodig voor betaling en facturering, waaronder het bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummer;
 4. Wanneer je deelneemt aan een TeamGelukT activiteit en indien relevant: foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens deze activiteiten. Voorafgaand aan iedere TeamGelukT activiteit worden deelnemers in staat gesteld deze toestemming tot het maken van beeldmateriaal te weigeren;
 5. Wanneer je een contactformulier invult op onze website of een mail stuurt aan [email protected], de ingevulde (contact)gegevens en overige verstrekte informatie.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

De hiervoor genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor:

 • het kunnen aanbieden en verbeteren van onze dienstverlening;
 • voor onze administratie, inclusief onze interne en accountantscontrole;
 • om contact met je te houden en om met je te communiceren; waaronder communicatie, relatiemanagement en business development activiteiten zoals uitnodigingen voor events en het verzenden van mails en andere communicatie die voor jou relevant kan zijn;
 • om onze dienstverlening te promoten;
 • en tenslotte, voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Als je hier vragen over hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

 

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

TeamGelukT verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de post als we je een pakketje willen sturen.

De derden aan wie wij persoonsgegevens ter beschikking stellen, zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij kunnen persoonsgegevens delen met:

 • Onderaannemers die worden ingeschakeld voor een opdracht, bijv. externe facilitators of trainers;
 • Leveranciers van ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld post of koeriersdiensten of onze accountant;
 • Software-oplossingen die wij gebruiken, zoals Kajabi; 


HOELANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

TeamGelukT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacy policy genoemde doeleinden.

 • Wanneer je als klant of deelnemer van de Toolbox gebruik maakt van een of meer van onze diensten bewaren wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie.
 • Bepaalde contract en factuur gerelateerde gegevens bewaren we langer, tot wel 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.
 • Beeldmateriaal verzameld tijdens uitvoering van activiteiten bewaren wij in principe zonder eindtermijn. Komt je beeldmateriaal tegen waar jij op staat en wil je dat liever niet (meer)? Stuur ons dan een bericht zodat we een passende oplossing kunnen zoeken, waarbij doel is het betreffende beeldmateriaal zo snel mogelijk te verwijderen. 


WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Pagina's op onze website maken gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van je harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

WAT ZIJN JOUW PRIVACY RECHTEN?

Als persoon bepaal jij hoe bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens. Je mag ons daarom altijd vragen:

 • of wij persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke;
 • om je persoonsgegevens te wijzigen mochten deze onjuist of onvolledig zijn;
 • om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • om niet langer je gegevens te verwerken of dit te beperken;
 • om je persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Om een of meer van deze rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Maak wel altijd duidelijk wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Meer informatie over je privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


HOE KUN JE EEN PRIVACY KLACHT INDIENEN?

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door TeamGelukT, dan proberen wij hier graag samen met je uit te komen. Kom dus altijd eerste even naar ons toe. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
HOE GAAN WIJ OM MET WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY?

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie op onze website plaatsen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.